diumenge, 15 de setembre del 2013

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA.


En la reunió de la junta directiva del dimecres 4 de setembre es va acordar convocar eleccions per la renovació de càrrecs de la junta directiva donat l’acabament del mandat natural.

La junta directiva estarà formada per un mínim de tres persones, una de les quals en serà president/a, una altra secretari/a i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals que calguin, tots els membres de la junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.

El dimecres dia 18 de setembre es realitzarà el sorteig per a la designació dels tres components de la junta electoral i els tres suplents, al local “El Porxo”.

El divendres dia 20 de setembre tindrà lloc la presa de possessió del càrrec dels membres de la junta electoral, constitució formal i elecció del president/a. Com a Secretari actuarà el del Grup de Muntanya Sarrià, amb veu i sense vot.

El cens electoral estarà exposat al local social del dissabte 21 de setembre al dissabte 28 de setembre.

Període de reclamacions, del dilluns 23 de setembre al dilluns 30 de setembre.

El termini per a la presentació de candidatures serà del dilluns 30 de setembre al dimecres 2 d’octubre. Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

Proclamació de candidatures, el dijous dia 3 d’octubre.

Les eleccions tindran lloc el dimecres dia 23 d’octubre al local “El Porxo” de les 20 a les 23 hores.

Els electors s’acreditaran, amb la presentació del DNI i del rebut de la quota de soci del 2013 o bé de la tarja de la FEEC del 2013.